Thông Tin Tủ Thuốc Sơ Cấp Cứu

Thông Tin Tủ Thuốc Sơ Cấp Cứu

 Mã bảng : Db3 Tên bảng : Thông tin tủ thuốc sơ cấp cứu. Mục đích : Thông tin cho người lao động biết vị trí, người quản lý của  tủ thuốc gần nhất. Vị trí : Đặt tại lối ra khu vực làm việc, nơi dễ quan sát nhất. Kích thước đề nghị : [...]