Tiêu Lệnh Chữa Cháy

irySZ.jpg (156×116)

Mã bảng : Eb5

Tên bảng : Tiêu lệnh chữa cháy .

Mục đích : Chỉ dẫn cho người lao động các bước cần thực hiện khi xảy cháy.

Vị trí : Đặt gần các thiết bị PCCC, nơi dễ quan sát nhất .

Kích thước đề nghị : 300 x 400mm.

Related posts:


Các nội dung liên quan : "Tiêu Lệnh Chữa Cháy"

Loading